code De Dietrich

Baner-serwisLista kodów błędu * w kotłach MRC, Evodens, Zena De Dietrich

MRC Home


H.01.00 brak chwilowej komunikacji między zaworem gazu a kartą kotła
H.01.05 osiągnięta maksymalna wartość delta temperatury między zasilaniem a powrotem
H.01.08 zbyt szybkie zwiększenie temperatury zasilania w c.o.
H.01.14 osiągnięta maksymalna wartość temperatury zasilania
H.01.18 brak cyrkulacji wody (chwilowy)
H.01.21 zbyt szybkie zwiększenie temperatury zasilania w c.w.u.
H.02.02 czekanie na wprowadzenie parametrów konfiguracji (c1,c2)
H.02.03 wprowadzone parametry konfiguracji (c1,c2) nieprawidłowe
H.02.04 parametry karty nieczytelne
H.02.06 ciśnienie obwodu ogrzewania niskie
H.03.00 brak identyfikacji części bezpieczeństwa kotła
H.03.01 brak komunikacji obwodu komfort (błąd wewnętrzny karty kotła)
H.03.02 chwilowa utrata płomienia anomalia trwała (wymaga reset)wizualizacja wyświetlacza kotłaopis anomalii trwałych wymagających reset
E.00.04 czujnik temperatury powrotu niepodłączony
E.00.05 zwarcie czujnika temperatury powrotu
E.01.04 utrata płomienia namierzona 5-krotnie w ciągu doby (z włączonym palnikiem)
E.01.11 błędna liczba obrotów wentylatora
E.01.12 temperatura namierzona przez czujnik powrotu jest wyższa od temperatury zasilania
E.01.17 brak cyrkulacji wody (stały)
E.01.20 osiągnięta maksymalna wartość dla temperatury spalin
E.02.00 kocioł w fazie reset
E.02.07 ciśnienie obwodu ogrzewania niskie
E.02.16 timeout komunikacji z pamięcią wewnętrzną karty kotła
E.02.17 brak stałej komunikacji między zaworem gazu a kartą kotła
E.02.19 zmiana statusu dip-switch j=1
E.02.20 zmiana statusu dip-switch j=2
E.02.21 zmiana statusu dip-switch j=3 (paragraf 6.6.1)
E.02.47 połączenie z zewnętrznym urządzeniem niewykonane
E.02.48 konfiguracja zewnętrznego urządzenia niewykonana
E.04.00 anomalia zaworu gazu
E.04.01 zwarcie czujnika temperatury zasilania
E.04.02 czujnik temperatury zasilania nie podłączony
E.04.03 wartość krytyczna temperatury zasilania osiągnięta
E.04.04 zwarcie czujnika spalin
E.04.05 czujnik spalin nie podłączony
E.04.06 osiągnięta wartość krytyczna temperatury spalin
E.04.08 osiągnięta maksymalna wartość temperatury bezpieczeństwa
E.04.10 włączenie palnika nieudane po 5 próbach
E.04.12 brak włączenia z powodu namierzenia zakłócającego płomienia
E.04.13 rotor wentylatora zablokowany
E.04.17 usterka obwodu sterującego zaworu gazu

MRC 3 Plus

1 razy, wskaźnik czerwo­ny usterka czujnika, zakłócenie temperatury lub przepływu
2 razy, wskaźnik czerwo­ny przekroczono maksymalną temperaturę wymiennika ciepła lub regulatora
3 razy, wskaźnik czerwo­ny usterka zapłonu
4 razy, wskaźnik czerwo­ny usterka wentylatora
5 razy, wskaźnik czerwo­ny błąd parametru:nieprawidłowe połączenie
6 razy, wskaźnik czerwo­ny inne

MRC 3 EVO

A00.34 czujnik zewnętrzny przewidziany, lecz nie został wykryty
A00.42 czujnik ciśnienia wody przewidziany w układzie, ale nie wykryty
A02.06 ostrzeżenie o ciśnieniu wody aktywne
A02.18 błąd słownika obiektów
A02.33 podczas komunikacji dot. górnego poziomu autom. napełn. został przekroczony limit czasu na odpowiedź
A02.34 minimalny przedział czasu między dwoma poleceniami automatycznego napełniania nie został osiągnięty
A02.36 urządzenie funkcjonalne zostało odłączone
A02.37 urządzenie niekrytyczne zostało odłączone
A02.45 pełna macierz połączeń sieci can
A02.46 pełne zarządzanie urz. sieci can
A02.48 konfiguracja grupy funkcji nie powiodła się
A02.49 inicjalizacja węzła nie powiodła się
A02.76 przestrzeń w pamięci zarezerw. na wart. param. niestandard. jest pełna. użytk. nie może wpr. zmian
H01.00 wystąpił błąd komunikacji
H01.05 maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą powrotu
H01.08 maks delta t 3
H01.09 presostat gazu
H01.14 temperatura zasilania przekroczyła maksymalną wartość roboczą
H01.21 przekroczony maksymalny gradient temperatury c.w.u. poziom 3
H02.00 reset w toku
H02.02 oczekiwanie na numer konfiguracji
H02.03 błąd konfiguracji
H02.04 błąd parametru
H02.05 płytka CSU nie pasuje do typu regulatora
H02.09 wykryto częściowe wyłączenie regulacyjne urządzenia
H02.10 wykryto całkowite wyłączenie regulacyjne urządzenia
H02.12 wejście sygnału odblokowania modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
H02.31 urządzenie wymaga automatycznego napełniania wodą z powodu zbyt niskiego ciśnienia
H02.55 nieprawidłowy numer seryjny urządzenia lub brak tego numeru
H02.70 test zewn. urz. odzysk. ciepła nieudany
H03.00 parametry bezpieczeństwa poziomów 2, 3, 4 są nieprawidłowe lub nie zostały wprowadzone
H03.01 brak prawidłowych danych otrzymanych przez regulator zaworu gazu od modułu regulatora
H03.02 zmierzony prąd jonizacji jest niższy od wartości granicznej
H03.05 wystąpiło wewnętrzne wyłączenie regulacyjne regulatora zaworu gazu
H03.17 trwa okresowa kontrola bezpieczeństwa
E00.04 czujnik temperatury powrotu został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.05 czujnik temperatury powrotu zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E00.06 czujnik temperatury powrotu przewidziany w układzie, ale nie wykryty
E00.07 różnica temperatur powrotu jest zbyt wysoka
E00.16 czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.17 czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E01.04 wystąpił 5-krotnie błąd nieoczekiwanego zaniku płomienia
E01.11 prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E01.12 temperatura powrotu jest wyższa od temperatury zasilania
E02.13 wejście wyłączenia regulacyjnego modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
E02.15 upłynął limit czasu zewnętrznej płytki csu
E02.17 w trakcie komunikacji z regulatorem zaworu gazu przekroczony został limit czasu na odpowiedź
E02.32 podczas komunikacji z układem autom. napełniania został przekroczony limit czasu na odpowiedź
E02.35 krytyczne urządzenie zabezpieczające zostało odłączone
E02.39 niewystarczający wzrost ciśnienia po automatycznym napełnieniu
E02.47 połącz. grup funkcji nie powiodło się
E04.01 czujnik temperatury zasilania został zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E04.02 czujnik temperatury zasilania został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E04.03 zmierzona temperatura zasilania jest wyższa od granicy bezpieczeństwa
E04.04 czujnik temperatury spalin zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E04.05 czujnik temperatury spalin został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E04.07 wykryto odchylenie czujników zasilania 1 i 2
E04.08 wejście bezpieczeństwa jest otwarte
E04.09 wykryto odchylenie czujników spalin 1 i 2
E04.10 wykryto 5 nieudanych załączeń palnika
E04.11 test układu kontroli szczelności zaworu gazu nie powiódł się
E04.12 przed załączeniem palnika wykryto fałszywy płomień
E04.13 prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E04.15 przewód spalinowy, wyłączenie regulacyjne
E04.17 sterownik zaworu gazowego uszkodzony
E04.23 wewnętrzna blokada regulatora zaworu gazu

Evodens

A00.34 czujnik temperatury zewnętrznej nie został on wykryty nie wykryto czujnika zewnętrznego:
• czujnik zewnętrzny jest niepodłączony: podłączyć czujnik
• czujnik zewnętrzny jest nieprawidłowo podłączony: podłączyć prawidłowo czujnik
A00.42 czujnik ciśnienia wody przewidywany w układzie, ale nie wykryty
A01.23 nieprawidłowe spalanie
A02.06 ostrzeżenie o ciśnieniu wody aktywne
A02.18 błąd object dictionary
A02.33 podczas komunikacji dot. górnego poziomu autom. napełn. został przekroczony limit czasu na odpowiedź
A02.34 minimalny przedział czasu między dwoma poleceniami automatycznego napełniania nie został osiągnięty
A02.36 urządzenie funkcjonalne zostało odłączone
A02.37 urządzenie niekrytyczne zostało odłączone
A02.45 pełna macierz połączeń sieci can
A02.46 pełne zarządzanie urządzeniem sieci can
A02.48 konfiguracja grupy funkcji nie powiodła się
A02.49 inicjalizacja węzła nie powiodła się
A02.55 nieprawidłowy numer seryjny urządzenia lub brak tego numeru
A02.69 tryb demonstracyjny aktywny
A02.76 przestrzeń w pamięci zarezerw. na wart. param. niestandard. jest pełna. użytk. nie może wpr. zmian
A08.02 czas przeznaczony na prysznic upłynął
H00.81 czujnik temperatury pomieszczenia nie został wykryty
H01.00 wystąpił błąd komunikacji
H01.05 maksymalna różnica pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą powrotu
H01.08 zbyt szybki przyrost temperatury wymiennika
H01.09 presostat gazu
H01.14 temperatura zasilania przekroczyła maksymalną dozwoloną wartość roboczą
H01.15 temperatura spalin przekroczyła maksymalną dozwoloną wartość roboczą
H01.21 zbyt szybki przyrost temperatury wymiennika w trybie c.w.u.
H02.00 reset w toku
H02.02 oczekiwanie na numer konfiguracji
H02.03 błąd konfiguracji
H02.04 błąd parametru
H02.05 csu nie pasuje do typu modułu regulatora
H02.09 wykryto częściowe zablokowanie generatora
H02.10 wykryto całkowite zablokowanie generatora
H02.12 odblokowanie sygnału wejściowego modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
H02.31 urządzenie wymaga automatycznego napełniania obiegu wody wskutek zbyt niskiego ciśnienia
H02.38 brak twardości wody
H02.70 est zewn. urz. odzysk. ciepła nieudany
H03.00 parametry bezpieczeństwa poziomów 2, 3, 4 są nieprawidłowe lub nie zostały wprowadzone
H03.01 brak prawidłowych danych otrzymanych przez regulator zaworu gazu od modułu regulatora
H03.02 zmierzony prąd jonizacji jest poniżej limitu
H03.05 wystąpiło wewnętrzne zablokowanie regulatora zaworu gazu
H03.17 trwa okresowa kontrola bezpieczeństwa
E00.04 czujnik temperatury powrotu został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.05 czujnik temperatury powrotu został zwarty lub mierzy temperaturę powyżej zakresu
E00.06 czujnik temperatury powrotu przewidywany w układzie, ale nie wykryty
E00.07 różnica temperatur powrotu jest zbyt wysoka
E00.16 czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.44 czujnik temp. wylotu ciepłej wody użytkowej został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej zakresu
E00.45 w czujniku temp. wylotu c.w.u. występuje zwarcie lub mierzy on temperaturę powyżej zakresu
E01.04 -wystąpił błąd 5-krotnego nieoczekiwanego zaniku płomienia
E01.11 prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E01.12 temperatura powrotu ma wyższą wartość niż temperatura zasilania
E01.24 w ciągu 24 godz. wystąpiło kilka błędów dot. spalania
E02.13 zablokowanie wejścia modułu regulatora pochodzące z zewnętrznego otoczenia generatora
E02.15 upłynął limit czasu zewnętrznego csu
E02.17 w trakcie komunikacji z regulatorem zaworu gazu przekroczony został limit czasu na odpowiedź
E02.32 podczas komunikacji z układem autom. napełniania został przekroczony limit czasu na odpowiedź
E02.35 krytyczne urządzenie zabezpieczające zostało odłączone
E02.39 niewystarczający wzrost ciśnienia podczas automatycznego napełniania
E02.47 połączenie dla grup funkcji nie powiodło się
E02.78 przyłącza zimnej wody użytkowej i ciepłej wody użytkowej są zamienione
E04.00 parametry bezpieczeństwa poziomu 5 są nieprawidłowe lub nie zostały wprowadzonej
E04.01 czujnik temperatury zasilania został zwarty lub mierzy temperaturę powyżej 150 stz
E04.02 czujnik temperatury zasilania został usunięty lub mierzy temperaturę poniżej -25 st
E04.03 zmierzona temperatura zasilania jest wyższa od limitu bezpieczeństwa zdefiniowana w GvC
E04.07 różnica temperatur czujników zasilania 1 i 2 wyższa niż zdefiniowana przez GvC
E04.10 wykryto 5 nieudanych uruchomień palnika
E04.12 przed uruchomieniem palnika wykryty został fałszywy płomień
E04.13 prędkość wentylatora przekroczyła normalny zakres roboczy
E04.17 sterownik zaworu gazowego uszkodzony
E04.23 wewnętrzne zatrzymanie regulatora zaworu gazu

Zena

E01 blokada z powodu braku rozruchu
E02 blokada z powodu interwencji termostatu bezpieczeństwa
E03 czujnik ciągu/presostat
E04 blokada po 6 kolejnych próbach zapłonu
E05 awaria czujnika zasilania
E06 awaria czujnika cwu
E10 niskie ciśnienie wody w instalacji
E25/e26 brak przepływu wody
E35 zakłócenie płomienia
E96 wyłączenie z powodu spadków zasilania elektrycznego

City 24/II

ca usterka zapłonu
ci usterka jonizacji
f5 alarm przekroczenie temperatury
pa niski poziom wody
cd błąd komunikacji z automatem palnikowym (strona płyty głównej)
f0 brak odprowadzenia spalin przewodem powietrzno-spalinowym (presostat otwarty)
f1 zakłócony ciąg lub usterka presostatu
c8 usterka wewnętrzna automatu palnikowego
ai błąd komunikacji z automatem palnikowym (strona automatu)
th przerwana komunikacja ze zdalnym sterowaniem dialogowym
40 usterka w czujniku zewnętrznym
41/42 usterka czujnika zasilania ogrzewania podłogowego
50/51 uszkodzony czujnik temperatury zasilania c.o.
54 usterka w czujniku podgrzewacza
58/59 usterka manometru elektronicznego

MRC/II

E0 uszkodzony czujnik temp. zasilania lub powrotu
E1 temperatura zasilania > dopuszczalna temperatura
E2 temperatura powrotu > temperatura zasilania
E3 płyta automatu palnikowego: uszkodzony. kabel zasilania: uszkodzony
E4 stwierdzony brak płomienia (po dłuższym braku przerwie w pracy można wykonać do 5 prób startu)
E5 usterka jonizacji
E6 wykrycie prądu jonizacji
E7 ciśnienie wody w kotle:brak pracy pompy
E8 uszkodzony wentylator
E10 brak przepływu wody podczas cyklu pracy wentylatora
E11 za wysoka temperatura obudowy uszczelniającej
E12 błąd
E13 uszkodzony bezpiecznik cieplny wymiennika ciepła
E43 przekroczona wartość parametru
E44 sprawdzić parametr
E45 nastawa fabryczna

* Wykaz, listę należy traktować wyłącznie jako źródło informacji o usterkach w kotłach De Dietrich, a nie jako przewodnik naprawy. Lista nie zawiera wszystkich kodów błędu, które powodują awarie w działaniu kotłów De Dietrich, ale tylko ich część. Pełna wersja tabeli opisującej wszystkie możliwe usterki znajduje się w „Instrukcji Instalacji i Obsługi” dla konkretnego modelu urządzenia.

System Gaz, 2023
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie