Regulamin

Biuro:
Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 167
sprzedaż wysyłkowa, bezpośrednia, odbiór towarów
otwarte jest w dni powszednie 10-16

FAQ (Frequently Asked Questions)
Najważniejsze informacje na temat korzystania z systemgaz.com.pl w jednym miejscu.
Odwiedź FAQ System Gaz i znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Szybko i na temat FAQ.

Kontakt:
• Zapytania klienci składają przy pomocy wbudowanego formularza kontaktowego
• Zamówienia klienci składają przy pomocy: e-sklepu systemgaz.com.pl
• Lista newsletter:
W chwili utworzenia konta klienta istnieje możliwość zapisania się na listę newslettera. Jest to elektroniczny informator do otrzymywania cyklicznych wiadomości z e-sklepu na temat np. wydarzeń branżowych, promocji, nowości itp.

Mapka lokalizacja siedziby System Gaz

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Regulamin i warunki handlowe:
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w e-Sklepie i jest integralną częścią umowy. Złożenie zamówienia w e-Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w treści jak niżej podano. Stosowne pliki w formacie pdf można pobrać, przejrzeć lub wydrukować w dole strony.

Kto jest kto?
Właścicielem domeny systemgaz.com.pl oraz sklepu internetowego f. System Gaz w domenie: systemgaz.com.pl zwanym dalej "e-sklepem" jest prywatna firma System Gaz Jaromir Wereszczak z siedzibą w Warszawie Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 137B m 44, wpisana do CEIDG posiadająca NIP EU PL5261515384, regon: 012330573, z umocowanym prawnie biurem Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 167.

Obszar obowiązywania oferty internetowej e-Sklepu System Gaz:
Niniejsza oferta jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa w języku polskim. Niniejsza Strona jest kontrolowana przez System Gaz z lokalizacji znajdujących się na terenie Polski. System Gaz nie gwarantuje, że materiały zawarte na stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą stronę spoza obszaru Polski, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać strony lub eksportować materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

Co jest co i kto jest kim?
• Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
• Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
• Dane podmiotu gospodarczego: nazwa, adres, nr NIP, nr tel. nr konta bankowego
• Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr konta bankowego, adres IP.
• Konto Klienta - to nowoczesny system informacyjno – transakcyjny dla Klientów f. System Gaz. Pozwala na szybki i prosty dostęp do oferowanych produktów e-Sklepu, zarządzanie swoimi danymi. Założenie konta Klienta wymaga potwierdzenia elektronicznego (odklikania) powiadomienia wysyłanego na email z Konta Klienta.
• Zarządzanie kontem - kontrola danych, sprawdzanie statusów zamówień odbywa się tylko i wyłącznie poprzez autoryzowane wejście do Konta Klienta: login i hasło.
• Login i hasło - indywidualne, szyfrowane i autoryzowane wejście do Konta Klienta.
• Status zamówienie - aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej e-Sklepu, po zalogowaniu się do swojego konta klienta.
• Konsument - przez konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą towary w e-sklepie będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.
• Przedsiębiorca konsument - przez przedsiębiorcę konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 1 pkt 1−3 oraz art. 55 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875).
• Przedsiębiorca - spółki prawa handlowego, instytucje rządowe i pozarządowe.
• Polityka Prywatności - szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Klienta zamieszczony na stałe w zakładce "Polityka prywatności".

Oferta Automatyki Przemysłowej i Części Zamiennych OEM i HVAC:
• Wszystkie produkty oferowane na niniejszej stronie są fabrycznie nowe w kategorii OEM/O i OES/Q i przeznaczone przede wszystkim dla firm aktywnych w branży ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i gazownictwo.
• Zaleca się Klientom zwrócenie uwagi, że zastosowanie, montaż oferowanych towarów wymaga znajomości zasad funkcjonowania instalacji sanitarnych i grzewczych oraz posiadania odpowiednich uprawnień określonych przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem prac serwisowych urządzeń grzewczych i instalacji gaz - olej - bio - ele, nadto należy mieć wzgląd na warunki gwarancji ustalone przez producentów części zamiennych. Należy również bezwzględnie przestrzegać zasad stosowania podanych przez producenta towarów jw.
• W związku z powyższym niektóre oferty oznaczone "oferta przemysłowa" są wyłączone ze sprzedaży  konsumenckiej i mogą je nabywać wyłącznie przedsiębiorcy - spółki prawa handlowego, instytucje rządowe i pozarządowe, podmioty gospodarcze z branży Budownictwo, lub pokrewnych związanych z charakterem prowadzonej działalności. Ograniczenie sprzedaży konsumenckiej nie dotyczy zakupów osobistych lub zamówień złożonych bezpośrednio w biurze f. System Gaz 04-549 Warszawa Korkowa 167 (patrz pkt zakupy bezpośrednie)
• Zawarcie przez Nabywcę (konsumenta) oraz Nabywcę (przedsiębiorcę konsumenta) umowy sprzedaży z f. System Gaz z naruszeniem regulaminu sprzedaży skutkuje unieważnieniem umowy sprzedaży i zwrot kwoty w trybie ustawowym do 14 dni (patrz punkt "Zwrot kwot, uwierzytelnienie"). Wszelkiej pomocy udziela administrator e-commerce email lub telefonicznie.  
• Wszystkie towary sprzedawane przez System Gaz posiadają specjalne stickery oraz zabezpieczenia producenta przed ingerencją osób nieuprawnionych.

Zakupy bezpośrednie:
• Wszystkie propozycje przedstawione na naszych stronach internetowych nie wyczerpują całości asortymentu oferowanego przez naszą firmę. Dlatego zapraszamy do kontaktu email, telefonicznego lub osobistego z biurem f. System Gaz, gdzie spośród tysięcy ofert katalogowych światowych producentów możemy Państwu zaoferować dobrą i właściwą część zamienną nawet do najbardziej rzadko spotykanych maszyn i urządzeń. Każdy klient przedsiębiorca, czy konsument może kupić w biurze firmy System Gaz potrzebne nowe, serwisowe części zamienne i inny asortyment, lub złożyć bezpośrednie zamówienie na wybrane towary z oferty e-Sklepu lub z katalogu wybranego producenta.

Kategorie części zamiennych:
Rozporządzenie GVO Unii Europejskiej wprowadza następujące kategorie części:
• (OEM/O) części oryginalne stosowane w pierwszym montażu urządzenia sygnowane logiem producenta urządzenia,
• (OES/Q) części oryginalne wytwarzane przez producentów będących dostawcami części na pierwszy montaż; w pudełkach producentów części,
• (P, PJ, PT, PC) części porównywalnej jakości, których wytwórca oświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty użyte do montażu urządzenia,
• (Z) pozostałe części zamienne.

Ceny, oferty:
• Przedstawione w e-Sklepie ceny, oferty i terminy dostaw są aktualne i gwarantowane do momentu oficjalnej zmiany cen, ofert i terminów przez importera, producenta, lub wydawcę. Jeśli zmiana cen, ofert i terminów dostaw dotyczy towarów zamówionych przez Klienta e-Sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie lub akceptować zmianę.
• Wszystkie prezentowane w e-Sklepie ceny są w kwotach netto (bez polskiego podatku 23% VAT) i brutto (z polskim podatkiem 23% VAT) oraz wyrażone są w polskiej walucie "złoty". Dla firm zagranicznych stosowana jest stawka 0% VAT - w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem System Gaz telefoniczny lub email.
• Z uwagi na to, że niektóre towary posiadają ceny katalogowe w walucie Euro lub Dolarach, prezentowane ceny w e-Sklepie są automatycznie przeliczane na polską walutę wg aktualnego kursu waluty w NBP. W związku z tym widoczna w e-sklepie kwota w "złotych" jest zmienna i zależna od wahań kursowych waluty w NBP, tym samym są aktualne i zatwierdzone w chwili wykonania elektronicznego zamówienia.
• Zamieszczone na stronach e-Sklepu informacje i ceny - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Formularz zamówienia, zapytania, newsletter:
• Zamówienia klienci składają przy pomocy: e-sklepu lub email z załącznikiem oficjalnego zamówienia.
• Zapytania klienci składają przy pomocy wbudowanego formularza w e-sklepie.
• Lista newsletter:
W chwili utworzenia konta klienta istnieje możliwość zapisania się na listę newslettera. Jest to elektroniczny informator do otrzymywania cyklicznych wiadomości z e-sklepu na temat np. wydarzeń branżowych, promocji, nowości itp.

System elektronicznej sprzedaży:
• Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
• Z chwilą potwierdzenia (odklikania) elektronicznego potwierdzenia zamówienia wysyłanego na adres email dochodzi do zawarcia umowy (określonej warunkami dostaw) pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a f. System Gaz, której przedmiotem jest oferta zawarta w e-sklepie systemgaz.com.pl
• Kupujący przy składaniu zamówienia ma systemową możliwość wskazania dowolnego adresu dostawy.

Zastrzeżenie własności:
Firma System Gaz zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu uiszczenia należności przez Przedsiębiorcę lub Nabywcę.

Płatności:
Za towary zakupione w firmie System Gaz płatność zachodzi w jeden z podanych sposobów: pobranie, gotówka, przedpłata na podstawie systemowej faktury proforma. Firma System Gaz nie wdraża kredytu kupieckiego dla Przedsiębiorców i Nabywców. Zamówienia klientów (przedpłata na podstawie systemowej faktury proforma) wykonujemy od 24h po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym System Gaz w wariantach dostaw, patrz zakładka "czas realizacji zamówienia".

Czas realizacji zamówienia:
Towar na ogół jest dostępny w naszych magazynach. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy (święta) będzie realizowane w kolejne dni robocze, jeśli w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) będzie realizowane w poniedziałek.
Zamówienia klientów System Gaz dostarczane są w czterech wariantach dostaw:
1. "weekendowa" czyli "na sobotę" potwierdzona przez biuro System Gaz
2. "standardowa" czyli w najkrótszym możliwym terminie np. 1,2,3,4,5.. [..] dniu roboczym.
3. "express" czyli dostawa w oznaczonym terminie np. 24-48-72h, towary oznaczone etykietą dostawa express.
4. "gwarantowana" czyli dostawa w oznaczonym terminie na podstawie oferty.
• Ruchomy czas dostawy "weekendowa" i "standardowa" zależny jest od wielu czynników np. datę złożenia zamówienia przez klienta, zaksięgowanie wpłaty, edycję danych, rotację towarów w magazynie i harmonogram realizacji dostaw. Zamówienia dla firm na podstawie f.proforma wykonujemy od 24h po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym.
• Ustawa - realizacja zamówień trwa do 30 dni, chyba że strony uzgodniły inaczej.
• Przedstawione przez f. System Gaz ceny, oferty i terminy dostaw są aktualne i gwarantowane do momentu oficjalnej zmiany cen, ofert i terminów przez importera, producenta, lub wydawcę.

Koszty dostawy:
Opłata dostawy jest zróżnicowana dla każdego zakupu detalicznego w e-sklepie. Całkowity koszt dostawy można poznać po dodaniu wybranych produktów do koszyka. System e-sklepu generuje całkowitą kwotę brutto to znaczy kwotę ze wszystkimi opłatami składowymi firmy transportowej oraz z polskim podatkiem 23% VAT. Zwolnienie z opłaty transportowej może wynikać tylko i wyłącznie z indywidualnej umowy System Gaz z klientem.

Waluta rozliczeń:
Opłaty za faktury VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są regulowane w walucie PLN lub Euro. Przy płatnościach w walucie Euro faktura końcowa VAT rozliczana jest wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Opłaty za faktury VAT na terenie jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej są regulowane w walucie Euro.

Zwrot kwot, uwierzytelnienie:
• Firma System Gaz dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył przedsiębiorca, przedsiębiorca konsument, czy konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
• Zwroty wpłat wykonywane są do 10 dni roboczych (ustawowo do 14 dni) od dnia następnego po otrzymaniu pisemnego oświadczenia, że podany numer konta bankowego do zwrotu kwoty należy do Kupującego - Wpłacającego. Stosowny druk można pobrać w dole strony, format pdf gotowy do przeglądania lub wydruku.
• Przedsiębiorca: Oświadczenie takie "uwierzytelnienie konta bankowego" opatrzone aktualną datą, własnoręcznie podpisane przez Kupującego - Wpłacającego (Przedsiębiorcę) zawierające podstawowe dane firmy NIP, regon, adres, nr konta bankowego, numer telefonu kontaktowego należy niezwłocznie przesłać listownie do System Gaz na adres: 04-549 Warszawa, Korkowa 167.
• Nabywca: Oświadczenie takie "uwierzytelnienie konta bankowego" opatrzone aktualną datą, własnoręcznie podpisane przez Kupującego - Wpłacającego (Nabywcę) zawierające podstawowe dane jak adres zamieszkania, nr konta bankowego, numer telefonu kontaktowego należy niezwłocznie przesłać listownie do System Gaz na adres: 04-549 Warszawa, Korkowa 167.

Dostawa kurierska w Polsce i krajach Unii Europejskiej
• Wysyłka, transport i dostawa artykułów odbywa się przy pomocy firm kurierskich. Opłaty za dostawę towarów naliczane wg cennika detalicznego przewoźników i objęte są ubezpieczeniem zgodnie z cennikiem detalicznym firm przewozowych.
• Każda dostawa posiada odpowiednie dokumenty: specyfikację dostawy, kartę gwarancyjną (o ile producent taką dołącza do swojej produkcji), i fakturę VAT.
• Każde zrealizowane zamówienie otrzymuje elektroniczny numer listu przewozowego przewoźnika. Jest on przekazywany przez system elektronicznej sprzedaży na konto Klienta. Numer ten umożliwia lokalizację przesyłki na stronach firmy transportowej. Firma transportowa wysyła powiadomienie sms do klienta o zbliżającej się chwili dostawy zamówienia.

Kontrola w momencie dostawy kurierskiej:
Wszystkie towary wysyłane z System Gaz są należycie przygotowane do transportu oraz ubezpieczone. Kurier w momencie dostawy przedstawia Przedsiębiorcy lub Nabywcy do podpisu dokumenty transportowe. Dostarczone zamówienie musi być skontrolowane pod względem kompletności dostawy, wagi, uszkodzeń po podpisaniu dokumentów kurierskich, a w przypadku paczek płatnych za pobraniem po opłaceniu należności i podpisaniu dokumentów kurierskich.

Pomoc - odbiór paczki kurierskiej:
• Sprawdź stan zewnętrzny przesyłki zanim odbierzesz od kuriera. Możesz odmówić przyjęcia jeśli przesyłka jest uszkodzona. Jeśli przesyłka nie wzbudza Twoich zastrzeżeń podpisz list przewozowy. Sprawdzenie zawartości opakowania jest możliwe po odebraniu przesyłki, a w przypadku przesyłek za pobraniem po zapłaceniu kurierowi. Sprawdź zawartość przesyłki w obecności kuriera. Kurier na Twoją prośbę ma obowiązek być obecny podczas sprawdzania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisz protokół szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu kilku dni od odebrania przesyłki. Zgłoś uszkodzenie towaru podczas dostawy. Skonsultuj się z administratorem e-commers systemgaz.com.pl zadzwoń na infolinię lub napisz email do System Gaz załączając skan protokołu szkody i podając numer zamówienia internetowego.

Gwarancja:
Szczegóły zasad gwarancji reguluje Kodeks Cywilny i "Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta", odpowiednio dla Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy konsumenta lub Konsumenta. Aby skonsultować warunki gwarancji na określone towary prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem System Gaz.
• Wszystkie towary są nowe, w opakowaniach fabrycznych producentów, wolne od wad, w kategoriach ustawy GVO. Każda dostawa posiada odpowiednie dokumenty: specyfikację dostawy, kartę gwarancyjną (o ile producent taką dołącza do swojej produkcji), fakturę VAT. Jeśli do paczki nie została dołożona karta gwarancyjna, wtedy podstawą gwarancji jest faktura VAT.

Warunki gwarancji:
1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko urządzeń i części zamiennych dystrybuowanych w Polsce przez System Gaz i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Towary sprzedawane przez System Gaz mogą być objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży, udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Treść takiej gwarancji prezentuje Sprzedawca na stronie e-sklepu.
3. Części zamienne posiadają gwarancję jeśli:
- są to części zamienne dystrybuowane w Polsce przez System Gaz,
- zostały zakupione w firmie System Gaz (potwierdzone odpowiednimi dokumentami zakupu);
- zostały zainstalowane przez firmę partnerską posiadającą aktualną autoryzację danej marki urządzenia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami montażu).
Wszystkie powyższe warunki punktu 3 muszą być spełnione jednocześnie.
4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany części zamiennej, której uszkodzenie powstało z winy producenta.
5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności lub uszkodzeń urządzeń i części zamiennych są przyjmowane pisemnie: email, list, lub osobiście w biurze System Gaz 04-549 Warszawa, Korkowa 167 otwarte w dni powszednie w godzinach 10-16.
6. Gwarancja jest ważna wyłącznie po spełnieniu w/w warunków.
7. Firma System Gaz informuje, że na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego wyłącza zasadę rękojmi dla przedsiębiorców oraz przedsiębiorców konsumentów. Wyłączenie rękojmi nie wyklucza możliwości skorzystania z gwarancji.
8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Reklamacja:
• Postępowanie reklamacyjne:
1. Dla szybkiego toku sprawy reklamacja towaru powinna zawierać: okoliczności stwierdzenia wady produkty, opis wady, datę wystąpienia wady, żądanie klienta, dane kontaktowe klienta.
2. Towary rozpoznane jako uszkodzone muszą być odesłane w przewidzianym terminie na adres biura firmy System Gaz 04-549 Warszawa, Korkowa 167 wraz z dokumentem zakupu faktura VAT, kartą gwarancyjną (o ile producent taką dołącza do swojej produkcji) oraz pismem reklamacyjnym w sprawie.
3. Jeżeli podjęcie decyzji o naprawie gwarancyjnej będzie wymagało zaopiniowania przez producenta to o zaistniałej sytuacji klient zostanie poinformowany w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłużej niż 14 dni od chwili otrzymania reklamowanego towaru.
4. Jeżeli zwrócony towar zostanie rozpoznany, jako uszkodzony w gwarancji, System Gaz będzie uprawniony do naprawy gwarancyjnej, zamiany na nowy wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe np. z powodu zakończenia produkcji, System Gaz zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Odpłatna naprawa serwisowa:
Każdy Przedsiębiorca lub Nabywca może ubiegać się o naprawę towaru zgodnie z przedstawionym wcześniej przez System Gaz kosztorysem. Odpłatna naprawa serwisowa zostanie dokonana tylko i wyłącznie po uprzedniej autoryzacji ze strony klienta, oraz opłacie podanego kosztu naprawy. Jeżeli kosztorys odpłatnej naprawy serwisowej nie zostanie potwierdzony przez klienta, towar będzie przechowywany w magazynie System Gaz do końca terminu określonego przez Ustawodawcę.

Prawo do odstąpienia od umowy. Zwroty zakupionych towarów:
• Do sprzedaży pomiędzy Przedsiębiorcami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi i gwarancji.
• Towary muszą być zwrócone na adres biura f. System Gaz, Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 167.
• Na podstawie "Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta" Konsument oraz Przedsiębiorca konsument może skorzystać z prawa zwrotu zakupionej i wydanej rzeczy, lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru "zwrotu" niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
• Konsument i Przedsiębiorca konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
• Szczegółowe zapisy regulacji prawnych dotyczące prawa konsumenta do zwrotu zakupionych towarów w System Gaz omawia "Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta". Dokument można pobrać, przejrzeć lub wydrukować z linku w dole strony, plik w formacie pdf.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Informacje o odpowiedzialności Nabywców i Przedsiębiorców:
• Konsument i Przedsiębiorca konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
• W związku z powyższym f. System Gaz informuje:
1. Towary takie jak części zamienne pomp ciepła, solarów, kotłów, palników, automatyki spalania oraz inne urządzenia i elementy instalacji gaz - olej - bio - ele mające wpływ na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń gaz - olej - bio - ele są to produkty specjalistyczne i odpowiadają za bezpieczeństwo użytkowników oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzeń w których są montowane. Ich uszkodzenie wyklucza ponowne użycie bez wcześniejszej naprawy przez producenta lub autoryzowany serwis.
2. Jeżeli Przedsiębiorca lub Nabywca zamontuje w urządzeniach techniki grzewczej, wentylacji, chłodnictwa i klimatyzacji lub innym urządzeniu część zamienną, produkt o podobnej zasadzie działania musi się liczyć z tym, że w przypadku odstąpienia od umowy zachodzi konieczność zbadania tych produktów przez producenta, przed ponownym wprowadzeniem ich do sprzedaży. Koszt takiego badania może kształtować się od 100 euro plus koszty transportu do producenta, chyba że producent przedstawi inną kwotę za sprawdzenie, testowanie i ewentualną naprawę. Szczegółowe informacje w zakresie jw. dostępne są w f. System Gaz przed dokonaniem zakupu części zamiennej, urządzenia lub elementów instalacji gaz - olej - bio - ele.
• W związku z powyższym f. System Gaz informuje, że montaż specjalistycznych towarów jak części zamiennych i elementów urządzeń gaz - olej - bio - ele nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych towarów, a jedynie znajomość zasad funkcjonowania instalacji bio, sanitarnych i grzewczych, elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji, oraz posiadania odpowiednich uprawnień określonych przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem prac serwisowych urządzeń grzewczych i instalacji gaz, olej. Należy również bezwzględnie przestrzegać zasad stosowania podanych przez producenta towarów jw.

Usługi nieodpłatne:
1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) chat;
b) formularz kontaktowy;
c) newsletter;
d) prowadzenie Konta Klienta;
e) zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w niniejszym punkcie regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Klientom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
14. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. W trakcie korzystania z nieodpłatnej usługi Chat, Klient ma możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
15. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na niekorzystaniu z komunikatora zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu.
16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, Sprzedawców, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawców; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści:
• Zamieszczając oraz udostępniając treści w e-sklepie Klient dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

• Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści.
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient nie jest uprawniony do:
1. Zamieszczania w ramach korzystania z usług e-sklepu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Korzystania z usług e-sklepu, treści o charakterze reklamowym i, lub promocyjnym.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedawców, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy lub Sprzedawców; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3. W przypadku otrzymania powiadomienia np. email, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług e-sklepu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia np. email.
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw:
a) W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
b) Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

5. Klient udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie.
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Deklaracja braku odpowiedzialności
Informacje dostarczone w e-Sklepie są dokładne i godne zaufania, pobrane od producentów i projektantów. Jednak firma System Gaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedbałość, niedokładność lub przeoczenie informacji lub jakąkolwiek inną konsekwencję spowodowaną niewłaściwym ich użytkowaniem. Wykorzystanie i używanie tych informacji jest tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

Informacje techniczne i opisy artykułów
• Ze względu na ciągły rozwój technologiczny, zmiany projektowe, patentowe, unifikacje, certyfikacje oraz oficjalne zakończenie produkcji towarów przez producenta i zastępowanie ich odpowiednikami czy zamiennikami System Gaz rezerwuje sobie prawo do modyfikacji opisów towarowych zawartych w kartach technicznych, cennikach i ofertach e-sklepu. Zmiany takie będą wprowadzane jak najszybciej w miarę możliwości na podstawie przekazanych materiałów i wytycznych przez producentów.
• Biuro obsługi klienta firmy System Gaz jest do dyspozycji klientów w razie jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania towarów, jednakże ostateczną decyzję co do zasadności zakupu podejmuje Przedsiębiorca lub Nabywca.

Pochodzenie produktów
Informacje zawarte w naszej ofercie handlowej oraz katalogach i kartach technicznych, cennikach fabrycznych producenta zawierają dane identyfikacyjne producenta wybranego towaru jest to informacja publiczna, powszechna dla wszystkich zainteresowanych.

Prawa autorskie  
• System Gaz uprzejmie informuje swoich klientów, że elementy e-Sklepu są chronione prawem autorskim na rzecz firmy System Gaz. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
• Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
• Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
• Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
• Wszystkie znaki towarowe, fabryczne karty i katalogi techniczne prezentowane w e-Sklepie służą tylko i wyłącznie identyfikacji producenta i jego oferty handlowej. W przypadku naruszenia ww praw System Gaz ma prawo wystąpić z roszczeniem zadośćuczynienia na drodze administracyjnej.

Ustawa o ochronie danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1987 roku informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorach archiwalnych firmy System Gaz. Dane te zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów handlowych, wysyłki materiałów reklamowych, informacji newslettera, kontaktów w sprawie zarządzania kontem Klienta, realizacji zamówień i dostawy. Pozostawanie danych osobowych w archiwalnych zasobach System Gaz są ograniczone czasowo ustawowym terminem przechowywania dokumentów.
• Klient ma prawo:
1. Poprzez Konto Klienta do aktualizacji danych osobowych, samodzielnie lub przy pomocy administratora zasobów.
2. Żądać usunięcia swojego Konta Klienta, oraz wykreślenia danych osobowych z archiwum firmy.
3. Wypisać się z listy newsletter samodzielnie lub na pisemny wniosek (email) do administratora e-Sklepu.

Ochrona prywatności
Firma System Gaz informuje, że Konta Klientów sa dostępne za pomocą loginu i hasła. Dane te należy zmieniać co jakiś czas i nie udostępniać osobom postronnym. W przypadku zagubienia loginu i hasła Klient może korzystać z systemowego przypomnienia danych lub zwrócić się o pomoc do administratora e-Sklepu. Zaleca się Klientom przy opuszczaniu strony wylogować się z systemu elektronicznej sprzedaży systemgaz.com.pl i zamknąć przeglądarkę.

Polityka "cookies"
W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.
W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej a nawet uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.

Wiarygodność zakupów:
Wszystkie zmiany dotyczące f. System Gaz np. adresu siedziby, numerów kont i nazwy banku obsługującego transakcje, numerów telefonów oraz adresów firmowej poczty elektronicznej są publikowane tylko i wyłącznie w formie oficjalnej informacji firmowej System Gaz. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy telefonować do administratora pod numer telefonu 602-261-489.

Podstawy prawne, akty prawne:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dziennikustaw.gov.pl/du/2014/827/1)
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. "O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym" (isap.sejm.gov.pl)
Kodeks Cywilny art. 66 i 71 oraz inne zapisy KC odpowiednie dla zapisów regulaminu dla Przedsiębiorcy lub Nabywcy.
art. 1 pkt 1−3 oraz art. 55 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Kontrowersje i spory:
Ewentualne kontrowersje będą rozstrzygane przez Sąd w Warszawie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, któremu podlegamy. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych
przez prywatną firmę System Gaz Jaromir Wereszczak

1. Pojęcia użyte w tej informacji

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

System Gaz - System Gaz Jaromir Wereszczak z siedzibą w Warszawie Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 137B m 44, wpisana do CEIDG posiadająca NIP EU PL5261515384, regon: 012330573, z umocowanym prawnie biurem Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 167.

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

2. Twoje dane osobowe
System Gaz wykorzystuje następujące dane o Tobie:
a. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie System Gaz: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;
b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
c. dane zbierane automatycznie przez firmę SYSTEM GAZ za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

3. Twój administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest SYSTEM GAZ.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
a. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z SYSTEM GAZ (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
b. realizacja zawartej z SYSTEM GAZ umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na SYSTEM GAZ w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
d. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez SYSTEM GAZ (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
e. wewnętrzne cele administracyjne SYSTEM GAZ, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego SYSTEM GAZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań
Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

6. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:
a. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;
b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

- producenta oprogramowania, świadczącego też wsparcie techniczne dla działalności handlowej i serwisowej System Gaz;
- podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;
- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych ;
- podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne;
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Czas przechowywania Twoich danych
Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec SYSTEM GAZ mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem obsługi serwisowej zleceń od klienta jw.

8. Przekazywanie Twoich danych poza UE
Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

9. Twoje prawa
Masz prawo:
a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: systemgaz@hoga.pl;
b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);
c. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);
d. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);
e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
f. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: systemgaz@hoga.pl
g. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę SYSTEM GAZ.

10. Kontakt z nami
W razie pytań skontaktuj się z nami email.

Linki:

Pliki do pobrania: