Pomiary przepływu wody w kanałach otwartych ISBN: 83-7207-466-6
Pomiary przepływu wody w kanałach otwartych
Opis:
Przedstawiona monografia nosi znamiona przewodnika po specyficznej dziedzinie, jaką są pomiary przepływu w kanałach otwartych. Idea opracowania sprowadza się do pokazania zasady pracy, głównych problemów pomiarowych i zakresu stosowalności każdej z tych metod. Autor dokonuje umownego podziału na tzw. metody klasyczne i współczesne. Podział ten wiąże się przede wszystkim z perspektywami dalszego rozwoju omawianych metod, a nie z kwestią ich aktualnego wykorzystania. Wśród metod klasycznych autor omawia w formie bardzo skróconej metody: prędkość-powierzchnia, spadek-powierzchnia, rozcieńczania wskaźnika oraz hydrauliczne. Rozbudowany opis metod współczesnych (ultradźwiękowa, optyczna i elektromagnetyczna) zawiera poza wykorzystywanymi technikami, perspektywy dalszego rozwoju.

Spis treści:

Rozdział 1
1. WSTĘP
Rozdział 2
2. KLASYCZNE METODY POMIARU NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WODY W KANAŁACH OTWARTYCH
2.1. Metoda prędkość-powierzchnia
2.2. Metoda spadek-powierzchnia
2.3. Metoda rozcieńczenia wskaźnika
2.4. Metody hydrauliczne (spiętrzeniowe i zwężkowe)
Rozdział 3
3. METODA ULTRADŹWIĘKOWA POMIARU PRZEPŁYWU W KANAŁACH OTWARTYCH
3.1. Rozchodzenie się fali ultradźwiękowej
3.2. Idea ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu
3.3. Pomiar przepływu metodą ultradźwiękową w kanałach otwartych
3.4. Wykorzystanie profilomierzy dopplerowskich (ADCP) do pomiaru przepływu w kanałach otwartych
3.5. Metodyka wyboru miejsca instalacji przepływomierza ultradźwiękowego
Rozdział 4
4. OPTYCZNE METODY POMIARU PRZEPŁYWU W KANAŁACH OTWARTYCH
4.1. Pomiary przepływu z wykorzystaniem techniki PIV
4.2. Pomiary przepływu z wykorzystaniem laserowej anemometrii dopplerowskiej
Rozdział 5
5. ELEKTROMAGNETYCZNA METODA POMIARU PRZEPŁYWU W KANAŁACH OTWARTYCH
5.1. Opis zjawisk fizycznych występujących przy elektromagnetycznej metodzie pomiaru przepływu w kanale otwartym
5.2. Dwuwymiarowy model matematyczny przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego do kanału otwartego
5.3. Trójwymiarowy model matematyczny przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego do kanału otwartego
5.4. Wybrane aspekty procedury projektowania kształtu przekroju poprzecznego cewki wzbudzającej przepływomierza elektromagnetycznego z wykorzystaniem modelu 2D
5.5. Walidacja projektu przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego
5.6. Algorytm przetwarzania sygnału pomiarowego przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego
Rozdział 6
6. OCENA METROLOGICZNA METOD POMIARU PRZEPŁYWU
Rozdział 7
7. PODSUMOWANIE
Bibliografia

ISBN:83-7207-466-6, s. 151, forma A5, książka nowa, wydanie