Alkaliczna stabilizacja komunalnych osadów ściekowych ISSN:0084-2869
Alkaliczna stabilizacja komunalnych osadów ściekowych
Autor: Tadeusz Marcinkowski (seria: Monografia)

Przedstawiono podstawy procesowe oraz sposób stabilizacji chemicznej osadów polegający na ich alkalizacji z zastosowaniem suspensji wodorotlenku wapnia. Badano osady wstępne i wtórne pochodzące z oczyszczania ścieków komunalnych. Omówiono wpływ alkalizacji osadów wodorotlenkiem wapnia na zmiany zawartości substancji organicznej w wyniku przebiegających procesów hydrolizy. Na przebieg hydrolizy ma wpływ dawka wodorotlenku wapnia oraz czas alkalizacji. Uzyskano bardzo dobre efekty stabilizacji wyrażone ubytkiem substancji organicznej dochodzącym do 80% dla maksymalnych dawek wodorotlenku wapnia. Ocenę procesu stabilizacji osadów dokonano na podstawie zmian wartości stosunku CZT/OWO, stosunku atomowego O/C oraz procentowego stosunku C/N. W wyniku przebiegających procesów hydrolizy w osadach następował ubytek białek i tłuszczów oraz innych substancji organicznych - głównie prostych kwasów, czego wyrazem był zwiększenie zawartości azotu amonowego i substancji organicznych w cieczy osadowej oraz zmniejszenie zawartości tlenu i azotu w alkalizowanych osadach, zwiększenie wartości stosunku CZT/OWO i stosunku procentowego C/N z jednoczesnym zmniejszeniem stosunku atomowego O/C. Badania instrumentalne metodami chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS) niepolarnej frakcji lipidów wykazały, że w wyniku alkalicznej stabilizacji osadów następuje zanik ekstrahowalnych kwasów tłuszczowych na skutek powstawania nierozpuszczalnych soli wapniowych. Przedstawiono również wyniki badań biologicznych, wykazując różnorodność odporności bakterii psychrofilnych, mezofilnych i przetrwalnikujących oraz grzybów pleśniowych, jaj glisty świńskiej i larw owadów na działanie wodorotlenku wapnia i środowiska silnie alkalicznego oraz czasu trwania procesu. Stwierdzono, że wprowadzenie bardzo małych dawek wodorotlenku wapnia do osadów umożliwia ich ustabilizowanie. Otrzymane w ten sposób produkty nie są uciążliwe dla otoczenia, a jednocześnie są trwale odkażone biologicznie, czyli sanitarnie bezpieczne. Przetworzone w ten sposób osady mogą być zagospodarowane w rolnictwie bez negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Opracowana metoda unieszkodliwiania osadów, w aspekcie rozwiązań technologicznych, będzie miała praktyczne znaczenie szczególnie dla funkcjonowania małych oczyszczalni ścieków, a także oczyszczalni ścieków eksploatowanych sezonowo. Metoda ta ma przewagę nad metodą wapnowania osadów wapnem palonym (CaO) ze względu na jego wielokrotnie mniejsze zużycie. W metodzie wapnowania czynnikiem decydującym o wielkości zużycia tlenku wapnia jest konieczność uzyskania temperatury wynoszącej 70 °C, a w przypadku alkalizacji - konieczność zastosowania dawki Ca(OH)2 zapewniającej osiągnięcie pH w granicach od 12,5 do 13,0

Skrócony spis treści:
Wykaz skrótów i oznaczeń.
1. Wprowadzenie
2. Przegląd literatury
3. Przedmiot, cel i zakres pracy
4. Odzysk ciepła z układu termicznej utylizacji odpadów medycznych - technologia i ustalenia teoretyczne
5. Badania doświadczalne układu termicznej utylizacji odpadów medycznych z odzyskiem ciepła
6. Analiza i uogólnienie wyników badań doświadczalnych
7. Aspekty ekonomiczne
8. Aspekty ochrony środowiska
9. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Streszczenie w języku angielskim

ISSN:0084-2869, format A4, s. książka nowa, wyd. 2004